Veien tilbake

Prosjektet «Veien tilbake» retter seg mot de som ble borte fra Norges Golforbunds tilbud Golf – Grønn Glede (GGG) gjennom 2020. Pr i dag er det 40 golfklubber som har et lavterskeltilbud gjennom GGG. En stor andel (ca 50%) av deltagerne ble borte i 2020 som et resultat av korona. På kort tid forsvant nettverket, transporttilbudene og muligheten til å møte mennesker ble begrenset, og flere steder ble tilbudet nærmest borte. Deltakerne som ble borte i 2020 må vi få tilbake for å kunne utvikle prosjektet «Et slag av gangen» (ESAG). Vi skal bygge videre på det arbeidet som gjøres i GGG, og som er et tilrettelagt golftilbud, hvor formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.

Under koronapandemien har mange golfklubber hatt stor suksess med god medlemsutvikling. Dessverre er det ikke slik for vår målgruppe som er sårbar og er i en risikogruppe for alvorlig sykdomsforløp dersom de blir smittet av koronaviruset. De har et stort behov for både tilrettelagt informasjon og tiltak som hindrer sykdom. Deres enkleste måte å løse dette på er å være hjemme/inne – alene. Effekten av ensomhet og isolasjon er grundig dokumentert i forskningen. Det å få prate med noen har bevist effekt på opplevelse av ensomhet og overbevisning om at det er mulig å komme tilbake, som her, til golfklubben. Det å komme i dialog med denne gruppen er viktig og derfor vil klubbene etablerer telefonteam for oppsøkende aktiviteter og «hotline» for tilgjengelighet. Hovedmålet med tiltaket er bedre livskvalitet med fysisk aktivitet for mennesker med rus- og psykiske utfordringer. Skape rutiner, bli en del av et golfmiljø og medlem hvis ønskelig. Mindre rus, mestring, arbeid, skole og aktivitet. Forutsetningen for å lykkes med «Veien tilbake» er å gjøre en kraftanstrengelse for å få deltagerne tilbake til GGG. Prosjektet «veien tilbake» er dedikert til og vil, sammen med klubbene, gjøre denne kraftanstrengelsen for å få deltagerne tilbake gjennom oppfølging og god dialog. I tillegg vil vi aktivt arbeide for å rekruttere nye deltakere.

 Mål

«Veien tilbake» har et klart mål om å redusere ensomheten blant våre deltagere der større grad av isolasjon, som følge av stengte tilbud, kan føre til rus og kriminalitet. Videre er målet å få deltakerne tilbake til en positiv hverdag og et trygt sosialt miljø og golf.

Med prosjektet «Veien tilbake» ønsker vi:

  • Forebygge ensomhet blant deltagerne og ved å forebygge ensomhet forebygger vi også sannsynlighet for rus, overdoser, kriminalitet og i ytterste konsekvens, død.
  • Vi har forventinger til at de gode aktiviteter vi vil tilby, og med tett og god oppfølging, skal begrense ytterligere frafall til golfaktiviteten GGG.
  • Vi har et mål om at tilbudet skal oppfattes så trygt og bra at vi får tilbake deltagere som vi har mistet, og som etter hvert blir med på ESAG.
  • Vi har også forventinger til at flere og nye deltagere skal bli med gjennom en systematisk og god rekruttering gjennom denne omfattende kontakt og telefonoppfølgingen.