Samarbeidspartnere

For oss i Foreningen Ett slag av gangen, er våre samarbeidspartnere utrolig viktige. Det er følgelig med stor glede vi kan presentere de her på vår hjemmeside.

Norges Golfforbund (NGF)

Norges Golfforbund (NGF) er en viktig samarbeidspartner. Gjennom dette samarbeidet er NGF med på blant annet å legge til rette for golf til vår målgruppe. Dette gjør NGF gjennom det allerede etablerte tilbudet, Golf – Grønn Glede (GGG), som 40 klubber allerede tilbyr. Et tilbud til mennesker som av ulike årsaker vil ha behov for tilrettelagt aktivitet, med det sosiale i fokus. Sammen skal vi utvide Ett slag av gangen hvor klubbene er de sentrale aktørene.

Du kan også lese rapporten «15 år med Golf – Grønn Glede. Oppsummering 2005-2020» her:

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser som gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. Derfor er det en fantastisk tillitserklæring for, Foreningen Ett slag av gangen, at nettopp Stiftelsen Dam har valgt å støtte oss.

Stiftelsen Dam har innvilget midler til Foreningen Ett slag av gangen både til prosjektet «Veien tilbake» gjennom stimuleringsmidler og gleden er ekstra stor når vi nå også har mottatt aktivitetsmidler over 3 år til prosjektet «Ett slag av gangen» som handler om utviklingen av golfklubbenes Golf-grønn glede til å bli noe mer.

Røde Kors

Ett slag av gangen har etablert et spennende samarbeid med, Oslo Røde Kors Nettverk etter soning. Dette samarbeide vil legge til rette for at målgruppen, med golf som hjelpemiddel kan komme inn i en «normal hverdag». Tilbake til jobb og/eller skolegang. På veien tilbake er det viktig med glede, mestring, nettverk og trygghet. Som en del av dette kommer også fysisk aktivitet, gjennom golf sentralt. Dette samarbeide vil tilgjengeliggjøre og fasilitere golf for målgruppen, med et sterkt ønske om å bidra positivt på veien tilbake til «hverdagen».

Kontakt:
Aleksander R. Langstrand
Aktivitetskoordinator
aleksander.langstrand@redcross.no

Inkludering Norge (IN)

Inkludering Norge (IN) er en organisasjon som har sitt hovedmål om å lette tilpasningen til det norske samfunn for personer med innvandrerbakgrunn. Ved å skape en trygg arena hvor mennesker med flerkulturell bakgrunn får lære seg de norske kulturelle kodene – slik at de kan bidra i det sosiale med sin egen bakgrunn. 

Inkludering Norge bruker allerede læring gjennom blant annet golf i sitt arbeid i tillegg tilbyr vi arbeidstrening og ordinært lønnet arbeid i eventbyrå og cafeer.

Kontakt:
Aqeel Shafqat
Daglig leder
aqeel@inkluderingnorge.no

Kriminalomsorgs - direktoratet (KDI)

Den nasjonale avtalen vår med Kriminalomsorgsdirektoratet(KDI) og de respektive Friomsorgskontorene er utrolig spennende og viktig for Foreningen Ett slag av gangen.

Gjennom samarbeidet vil vi stå sterkere til å nå og tilrettelegge for mennesker som unge lovbrytere, domfelte og løslatte. Mennesker som faller under Kriminalomsorgens fengsler eller friomsorgskontor.

Friomsorgen består blant annet av samfunnsnyttig tjeneste og/eller andre tiltak som er egnet til å motvirke ny kriminalitet og kriminalitetsforebyggende aktivitet. Som en del av det samfunnsnyttige KDI tilby arbeidskraft som vil være til stor nytte og glede for den enkelte, men også for golfklubbene. Samtidig vil samarbeidet med Kriminalomsorgsdirektoratet bidra til å skape et helhetlig samarbeid og tilbud for målgruppen både som et forebyggende og rehabiliterende tilbud.

Med dette som utgangspunkt tror vi på et samarbeid der vi ved hjelp av golf kan bidra til å skape en trygg og positive arena for tilbakeføring, sosial utvikling, mangfold og integrering.

Kontakt:
Hans Kristian Tvedte
Rådgiver/Arbeidsleder
hans.tvedte@kriminalomsorg.no

A-Larm

A-Larm er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. Organisasjonen ble stiftet i 1995 og er dermed den eldste brukerorganisasjonen i Norge.

Viken Fylkeskommune

Viken Fylkeskommune har gjennom sin tilskuddsordning valgt å være en støttespiller for Foreningen Et slag av gangen. Viken Fylkeskommune ønsker gjennom sin tilskuddsordning «Aktiv i Viken» blant annet å legge til rette for økt fysisk aktivitet for alle gjennom sin handlingsplan. Bidra til å fremme utvikling og samarbeid i tråd med handlingsplanen. Og oppnå flere regionale områder og anlegg, samt større mangfold både av regionale aktiviteter, områder og anlegg.

Derfor er det utrolig hyggelig for Foreningen Ett slag av gangen, at vi har blitt tildelt midler fra Viken Fylkeskommunes, «Aktiv i Viken» for å bidra til nettopp dette. Økt fysisk aktivitet for alle – golf for alle!

Oslo Rotary Klubb

Rotary er en verdensomspennende serviceorganisasjon med nesten 1,2 millioner medlemmer i over 35.000 klubber i 160 land. Den første rotaryklubb ble stiftet i 1905.

Rotarys formål er «å gagne andre!» ved å lærer våre medmennesker å kjenne, samt ved å stille høye etiske krav til i yrke og samfunnsliv. Rotary ønsker å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid i samfunnet og arbeider for forståelse og fred gjennom vennskap mellom ulike mennesker uavhengig bakgrunn med null toleranse for diskriminering.

Med et slikt verdisyn og formål er det fantastisk for Foreningen Et slag av gangen, at Oslo Rotary Klubb har valgt å støtte vårt prosjekt.

Konfliktrådet

Konfliktrådet har valgt å tildele Foreningen Ett slag av gangen støtte gjennom sin tilskuddsordning. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til og bidra til å utvikle kriminalitetsforebyggende tiltak, særlig blant barn og unge, der Konfliktrådet har et utalt spesielt ansvar.

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.

Følgelig ser Foreningen Ett slag av gangen frem til et produktivt samarbeid med Konfliktrådet der man sammen kan bidra positivt til å forebygge kriminalitet blant unge.

Helsedirektoratet

Blå Kors

Oslo Kommune – Velferdsetaten

Sens Gruppen – Emploi

Frelsesarmeen

Prosperastiftelsen

Nav

Foreningen Ett slag av gangen har Nav som samarbeidspartner. Nav bidrar med tilskudd til aktivisering og arbeidstrening. En bekreftelse på at vi gjør en god jobb sammen med golfklubbene for å få deltagere tilbake til samfunnet.

Sparebankstiftelsen DNB

Gjensidigestiftelsen

Andre samarbeidspartnere

Vi samarbeider også med Kirkens bymisjon. Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter.

Andre samarbeidspartnere vi jobber med er: Fossum Kollektivet, Humanitærgruppens Legat, Gaustad sykehus, Landets kommuner, Fontenehuset og ARA.

Saker om våre samarbeidspartnere

Partnere

Vi er ekstremt takknemlige!

Prosperastiftelsen, et nettverk med over 1300 pro Bono konsulenter, donerer kompetanse tilsvarende en verdi på nærmere 500.000 til Et slag av gangen. Konsulentene har høyere utdanning og er stjerner på sitt felt og ønsker å bidra overfor frivillige organisasjoner.

Read More »
Partnere

I full sving med arbeidsinkludering

Nå har vi startet vårt nye samarbeidsprosjekt I full sving. Vi er stolte av å kunne bidra til at flere mennesker vil inkluderes i arbeidslivet, nemlig målgruppen rus, psykiatri og unge i utenforskap.

Read More »
Nyheter

Gode julegaver er kommet inn

Det er veldig hyggelig at vårt regnskapsbyrå Ecit ser hva vi gjør, og gir oss et økonomisk bidrag til en sårbar målgruppe hvor vi bruker golf som inngangsnøkkel til å gjøre en forskjell. Tusen takk.

Read More »