Ett slag av gangen UNG - pilotprosjekt 2024

Innlandet og Oslo

Vi utfordrer oss hele tiden på FNs bærekraftsmål:

Nr. 3 God helse og livskvalitet
Nr. 4 God utdanning
Nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Nr. 9 Innovasjon og infrastruktur
Nr. 17 Samarbeid for å nå målene

Formål:

 • Forebyggende tiltak mot rus, kriminalitet, utenforskap, «drop-outs» og psykisk helse blant
  barn og unge.
 • Arbeide for å minske dagens utfordringer i kommunene med økende andel av uføre. Arbeide i felleskap i regionen og bruke golfbanen som mestringsarena for å skape aktivitet og
  nettverk. Bruke golf som virkemiddel for å få deltagerne ut i jobb og skole samt gjenforening
  med familie. Klubben er en viktig del av mange deltageres liv, og klubben blir som en
  familie.
 • Være et idrettslag som samarbeider med det offentlige for å løse samfunns- og sosiale
  utfordringer.
 • Forbedre folkehelsen og det psykososiale oppvekstmiljøet i lokalsamfunnet.

Hva trengs?

 • Ung(e) trener(e)/aktivitetsledere som kan etablere et «tillitsforhold» til
  deltagerne/ungdommene, samt være en ressursperson.
 • Matservering, f.eks. pizza og brus. Eventuelt annet varmt måltid.
 • Ledsager (kjøring – golfbanene ligger oftest utenfor sentrum) Pensjonister, andre frivillige el.
  pårørende. Fellestransport fra sentrum? Aktivitet som eventuelt også inkluderer ledsager
  (pårørende).
 • Rekruttere seniorer i golfklubben og etablere en ressurspool av golfverter (ledsagere).
  Mange ungdommer i dagens samfunn mangler kontakt med eldre mennesker.
 • Egen prosjektleder som har et «eier forhold» til UNG prosjektet, felles for regionen
 • Tilpasset tidspunkt ift. respektive gruppers behov.

Samarbeid

 • SLT/SaLTo koordinatorer i respektive kommuner
 • NAV
 • Kommunen og dets enheter
 • Videregående og ungdomsskoler
 • Andre organisasjoner som jobber med unge – sammen er vi sterkere – vi har flere partnere
 • Kriminalomsorgen/Friomsorgen
 • Konfliktrådet

Daglig leser vi om, og «alle» snakker om, økning i ungdomsvold, økning i kriminaliteten blant unge, økning i drop-outs fra skolene og graden av uføre blant unge vokser. Det er grunn til bekymring. Og det dokumenteres også at en velferdsstat som vår ikke klarer å gi god nok hjelp til alvorlig syke barn/unge er vanskelig å akseptere. Vi vil bruke våre golfbaner og frivillige til å utvikle et ungdomsprogram nasjonalt, basert på den erfaringen
vi nå har.

I den forbindelse starter vi opp med Ett slag av gangen UNG. Vi vet at det funker!
Ett slag av gangen bruker golf som virkemiddel til å nå våre mål. Få de som har falt utenfor tilbake til «normalsamfunnet» med skole, jobb og gjenforening med familie. Golf er for alle. Vi tilrettelegger på en god måte, og deltagerne blir i golfen og utvikler en god mestringsopplevelse. Vi tar ett slag av gangen! Dette ønsker vi nå å skreddersy til unge, etter at vi har hatt ulike unge med oss i disse tre årene som vi har holdt på.
Vi er gode på forebygging og inkludering, og offentlig sektor har på ingen måte kapasitet til å løse alle utfordringer som melder seg innenfor utenforskapsproblematikken. Vi vil fange opp ungdommen før de er helt utenfor, det er langt større problemer når det blir reparerende tilbud, og hvor problemene ofte har vokst seg store. Det erfarer vi i Ett slag av gangen.

Vi ønsker å bidra med å være tidlig ute, trekke på faglige ressurser og høy voksentetthet, men med unge ledere i spissen. Sammen med det offentlige tilbyr vi oss med frivillige ressurser, i et spleiselag, siden det offentlige ikke når frem med eksisterende ressurser. I dag er vi Idrettens største samfunnsprosjekt i Norge.

25. mars 2024 
Marianne Smith Magelie