Hurdalsplattformen

Ny regjering: Lover forebyggings- og behandlingsreform

Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) har lagt frem sin regjeringserklæring. Partiene legger opp til økt innsats både på forebygging, behandling og ettervern, noe jeg, på vegne av Foreningen Et slag av gangen, er svært fornøyd med. Samtidig mangler konkrete forpliktelser.

Erklæringen har fått navnet Hurdalsplattformen. Her skriver den nye regjeringen at de vil «gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet, som styrker kommunenes forebyggende tilbud og et integrert ettervern». I tillegg skal de «fremme et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge».

– Dette er gode nyheter. Det er gledelig at den nye regjeringen tydelig signaliserer at rusfeltet er et område som vil prioriteres også i årene fremover.

Plattformen inneholder også flere andre viktige tiltak på narkotikaområdet:  

  • Styrke rusmestringstilbudene i norske fengsel. 
  • Utrede og fremme forslag til nødvendige endringer i lovverket som sikrer at bruk og besittelse av mindre brukerdoser for rusavhengige møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner. 
  • Gjennomgå praksis med tap av førerrett i tilfeller der man ikke ser noen sammenheng mellom personens bruk av rusmidler og føring av motorvogn. 
  • Sørge for at politiet ikke straffeforfølger overtredelse av legemiddelloven § 24 første ledd, der overtreder yter assistanse eller tilkaller nødetater i akutte nødsituasjoner, eller der en slik overtredelse avdekkes hos fornærmede ved anmeldelse av andre straffbare forhold. 

Savner konkrete forpliktelser

Ap og Sp har tidligere vært enige om egne krisesentertilbud for kvinner i aktiv rus, og en styrking av arbeidet med å redusere overdosedødsfall. Disse sakene er ikke nevnt i plattformen.

– Vi savner konkrete forpliktelser på disse sentrale områdene.   

De to partiene vil også ha en «forpliktende kvalitetsreform» og trappe opp innsatsen innen psykisk helsevern. For å demme opp for ettervirkningene av pandemien skal barn og unges psykiske helse særlig prioriteres. I erklæringen skriver de blant annet at de vil:

  • Lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse, med øremerkede midler, og hovedvekt på kommunale tjenester.
  • Bevilge penger til lavterskel psykisk helsehjelp, slik at kommuner kan gi slik hjelp uten krav om henvisning. 
  • Sikre pasienter med langvarige psykiske problemer og/eller rusproblemer rett til en koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet.

Prosjektleder og Styreleder, Marianne Smith Magelie.